Stadgar

Vid årsmötet 2012-03-25 antogs följande stadgar för Valdemarsviks Riksteaterförening.

STADGAR FÖR VALDEMARSVIKS RIKSTEATERFÖRENING 

Inledande bestämmelser

1 §
Valdemarsviks Riksteaterförening är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf. Riksteaterföreningen är även medlem i Riksteatern regionalt – Riksteatern Östergötland.
Riksteaterföreningen använder sig av Riksteaterrörelsens gemensamma grafiska profil.
Riksteaterföreningen är en självständig juridisk person.

2 §
Riksteaterföreningens organ är:
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Valberedning
4. Revisorer

Ändamål

3 §
Riksteaterföreningen verkar enligt Riksteaterns ändamålsparagraf:
”Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en teater – en turnerande nationalscen för alla.
Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, sexuell läggning, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet. Riksteatern är också öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter och nya samarbetspartners.
Riksteatern ska vara en förebild för folkrörelser och svensk scenkonst.
Riksteatern ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna delaktighet i samhället och ska på så sätt vara en föregångare i att utöva, utveckla och skapa morgondagens demokrati.”

Demokrati

4 §
Riksteaterföreningen följer Riksteaterns demokratiparagraf:
”Riksteaterföreningarnas engagemang för helheten och den gemensamma identiteten utövas via Riksteaterns kongress och de beslut som fattas där.
Kongressens beslut är bindande för hela Riksteatern. Mellan kongresserna är den nationella styrelsen organisationens högsta beslutande organ. Mellan kongresserna är den nationella styrelsen organisationens högsta beslutande organ.
Riksteaterförening har rätt att sända ombud med full rösträtt till Riksteaterns kongress på sätt som anges i Riksteaterns nationella stadgar.
Riksteatern utgår från medlemmarna i den lokala föreningen. Därför är riksteaterförening skyldig att vara öppen för enskilda medlemmar, organisationer, andra föreningar, institutioner med flera. Föreningen ska präglas av ett demokratiskt arbetssätt som ger möjlighet till inflytande för varje medlem. Medlemmarnas inflytande över föreningen kommer ytterst till uttryck via årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, där varje medlem har en röst. Avgiften för de enskilda medlemmarna fastställs av Riksteaterns kongress.”

Medlemskap

5 §
Rätt till medlemskap i Riksteaterföreningen äger enskilda personer, publikförening/ teaterklubb, förening, sammanslutning, institution, skola, företag med flera samt kommunen.

6 §
Enskilda medlemmar erlägger en medlemsavgift, vars storlek fastställs av Riksteaterns kongress. Övriga medlemmar erlägger en medlemsavgift, vars storlek fastställs av ordinarie årsmöte.

7 §
Medlem, som uppträder så att den skadar gemensamma intressen kan uteslutas av styrelsen. Den som uteslutits äger rätt att hänskjuta frågan till årsmötet.

Årsmötet

8 §
Högsta beslutande organ för Riksteaterföreningen är årsmötet.

9 §
Årsmötet består av de enskilda medlemmarna, ett röstberättigat ombud för varje medlemsorganisation, institution, skola, företag osv., kommunen samt styrelsens ledamöter. Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som de röstberättigade medlemmarna och ombuden, utom i fråga om ansvarsfrihet där de endast har yttrande- och förslagsrätt.

10 §
Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som fastställs av styrelsen, dock senast före mars månads utgång.
Extra årsmöte ska inkallas om styrelsen finner det påkallat eller om minst 1/5 av medlemmarna begär det. Kallelse till sådant årsmöte ska utgå senast två veckor efter det att styrelsen beslutat därom eller erhållit begäran därom. Extra årsmöte ska hållas senast en månad efter det att styrelsen erhållit begäran därom.

11 §
Kallelse till årsmöte ska av styrelsen utsändas till medlemmarna senast en månad före årsmötet.
Kallelse till extra årsmöte ska utsändas senast två veckor före årsmötet.

12 §
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden avhandlas:
a) årsmötets behöriga utlysande
b) fastställande av röstlängd
c) val av mötesfunktionärer
d) styrelsens verksamhetsberättelse
e) revisionsberättelse
f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
g) fastställande av medlemsavgift i enlighet med 6 §
h) verksamhetsplan
i) val av ordförande (vartannat år)
j) val av kassör (vartannat år)
k) val av övriga styrelseledamöter (vartannat år)
l) val av två revisorer med två ersättare
m) val av tre ledamöter till valberedning och fastställande av sammankallande
n) ev. förslag från styrelsen och medlemmarna

13 §
Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av tjänstgörande årsmötesordföranden, om denna är röstberättigad. I annat fall avgör lotten. Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen sluten om så begärs. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

14 §
Dagordning och övriga handlingar till årsmötet ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

15 §
Motion till årsmötet kan väckas av medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen m m

16 §
Riksteaterföreningens verksamhet leds av styrelsen.

17 §
Årsmötet väljer bland Riksteaterföreningens medlemmar ordförande, kassör och styrelseledamöter. Styrelseledamöternas antal måste vara minst 3. Kommunen har rätt att utse en ledamot med ersättare
Mandatperioden är två år för ordföranden och övriga styrelseledamöter.
Ledamöterna väljs växelvis med halva antalet varje år, varvid ordföranden och kassören väljs vid olika tillfällen.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, vice kassör, firmatecknare, representantskap och funktionärer för andra erforderliga uppdrag.
Styrelsen utser inom sig även ledamöter till ett arbetsutskott.

18 §
Styrelsen är beslutsmässig då ordförande, kassör och minst tre övriga styrelseledamöter är närvarande.

Valberedning

19 §
För styrelse- och övriga val, som nästkommande årsmöte har att förrätta, ska ordinarie årsmöte utse en valberedning bestående av tre ledamöter. En av valberedningens ledamöter ska av årsmötet utses till sammankallande.

Räkenskaper och revisorer

20 §
För granskning av Riksteaterföreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer med två ersättare för dessa för tiden intill nästkommande årsmöte. Kommun, som lämnar anslag till Riksteaterföreningens verksamhet, får om den så önskar, utse en revisor med ersättare för denna.
Riksteaterföreningens räkenskaper avslutas per den 31 december och ska, tillsammans med styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna senast den 1 mars.

Ändring av stadgarna

21 §
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av årsmötet. Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det biträtts av minst 2/3 av de röstande.
Ändring av § 3 och § 4 kan endast göras av Riksteaterns kongress.

Upplösning

22 §
För upplösning av Riksteaterföreningen fordras beslut av två årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Riksteaterföreningens eventuella tillgångar ska förvaltas av Riksteatern regionalt till dess att ny Riksteaterförening bildas i kommunen.